از لب جانان نمی یابم نشان زندگی

پس مرا ای جان من با جان بیجانان چه کار؟


حافظ