"مـــــــــــن" در سه عبارت خلاصه میشم:

.......................: پسری :....................

..............: دی ماهی :.............

.....: عاشق نویسندگی :.....