از لب سرخ تو حرفی نزدم، می ترسم

زعفران باد کند دست خراسانی ها


جواد منفرد