قطره تویی، بحر تویی، لطف تویی، قهر تویی

قند تویی، زهر تویی، بیش میازار مرا 


جناب مولوی


پ.ن:
چقدر زیباست واقعا اشعار مولوی...