خواب دیدم که رویاست، ولی رویا نیست

عمر، جز حسرت و دیروز و غم فردا نیست


فاضل نظری