به چشمک این همه مژگان به هم مزن یارا!

که این دو فتنه به هم میزنند دنیا را


شهریار