ای که منع گریه ی بی اختیارم می کنی  

 

گر بدانی حال من گریان شوی بی اختیار

***