ز مهجوران نمی جویی نشانی

کجا رفت آن وفا و مهربانی؟

هزاران جان ما و بهتر از ما

فدای تو که جانِ جانِ جانی!


مولوی