شیشه دل را شکستن احتیاجش 
 سنگ نیست...
این دل ما ...
با نگاهی سرد ...
پر پر میشود...


پــ نــ :

چه زیبا فرمود...!